Tirgus izpēte

ID Nr. GNP/2021/TI/5

Nosaukums: Datos balstīta teritorijas digitālā plānojuma izstrāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Datos balstīta teritorijas digitālā plānojuma izstrāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

90 (deviņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas

4.

 Līguma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

5.

Pieejamais finansējums

9999 EUR          

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tirgus izpētes darba uzdevuma izpildi, t.sk. algas, administratīvas izmaksas, transporta izdevumi, materiāli u.c.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā no darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Ligita Gāgane, Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītāja, tālrunis: 64474913, 64473207, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentam izvirzāmās prasības

10.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā   līdz piedāvājuma iesniegšanai ir izpildījis:

10.1.1. vismaz 1 (vienu)* pakalpojuma līgumu, kura ietvaros ir veicis datos bāzētu izpēti un analītiku, balstoties uz ko ir izstrādājis vizuāli interaktīvu datu kartējumu, kas izmantojams attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;

10.1.2. vismaz 1 (vienu)* pakalpojuma līgumu, kura ietvaros tas ir izstrādājis telpisku datu vizualizācijas risinājumu interneta vidē pašvaldību, reģionālā vai nacionālā mērogā, kura pamatā izmantoti iedzīvotāju, ekonomikas un mobilitātes statistiskie rādītāji, tos pārklājot ar citiem analītiskiem telpisku datu slāņiem.

*10.1.1. un 10.1.2.punktā noteikto pieredzi drīkst apliecināt gan viena kopīga līguma ietvaros, gan divu atsevišķu līgumu ietvaros.

10.2. Pretendents līguma izpildē spēj nodrošināt šādus speciālistus:

10.2.1. telpiskās attīstības plānotāju vai arhitektu, kurš ir ieguvis vismaz 2.līmeņa augstāko izglītību un, kuram ir pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros tas ir izstrādājis teritoriju telpiskajā plānošanā attīstības plānošanas dokumentu;

10.2.2. telpiskās attīstības plānotāju, kurš ir ieguvis vismaz 2.līmeņa augstāko izglītību un, kuram ir pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma 2 (divu) līgumu izpildē, kuru ietvaros tas ir veicis ģeotelpisko datu analīzi un sagatavošanu valsts, reģionālā vai pašvaldības līmeņa tīmekļa (web) telpiskās plānošanas rīkiem un izstrādājis kartogrāfisko un digitālās vizualizācijas materiālu;

10.2.3. informācijas tehnoloģiju speciālistu, kurš ir ieguvis vismaz 2.līmeņa augstāko izglītību datorzinātnēs un, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros tas ir veicis informācijas tehnoloģiju risinājumu testēšanu un izstrādājis tīmekļa risinājumu kurā tiek izmantotas interaktīvās kartes ar ģeotelpisko datu API izstrādi un integrāciju.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

11.1. Pretendenta pieredzes saraksts (pēc 2.pielikumā dotās formas), kas apliecina tirgus izpētē pretendentam izvirzītās pieredzes atbilstību, papildus pievienojot pieredzi apliecinošus dokumentus, piemēram, pasūtītāja atsauksmes vai citus dokumentus, kas pilnībā apliecina prasīto pieredzi;

11.2. Vizuālos materiālus, kas ilustrē pretendenta atbilstību atlases kritērijos izvirzītajām prasībām vai precīzu norādi (linku), kur tīmekļvietnē tie aplūkojami;

11.3. Speciālistu izglītības dokumentu kopijas, CV (pēc 3.pielikumā dotās formas) un atsauksmes vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzes atbilstību izvirzītajām prasībām;

11.4. Darba izpildes detalizēts plāns brīvā formā;

11.5. Finanšu piedāvājums (pēc 4.pielikumā dotās formas).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 1.marta pulksten 16.00, ar norādi: “Tirgus izpēte “Datos balstīta teritorijas digitālā plānojuma izstrāde”, ID Nr. GNP/2021/TI/5”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

15.1. 1.pielikums – Darbu uzdevums;

15.2. 2.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (forma);

15.3. 3.pielikums – Speciālista CV (forma);

15.4. 4.pielikums – Finanšu piedāvājums (forma).