Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/7

Nosaukums: LED virteņu un gaismas aizkaru piegāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

LED virteņu un gaismas aizkaru piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienu laikā no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene

5.

Pieejamais finansējums

EUR 7800 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas preču ražošanu un piegādi

7.

Samaksas kārtība

Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte, T.64473243, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1) Tehniskais piedāvājums

2) Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: līdz 2021.gada 23.februārim ar norādi – LED virteņu un gaismas aizkaru piegāde

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

1.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa.

2.pielikums - Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums.