Tirgus izpēte/ Market research

ID Nr.: GNP/2021/TI/8

Nosaukums: Cilvēku plūsmas skaitītāja iegāde projekta “Parki bez robežām” (ParksWithoutBorders) LV-RU-023 ietvaros

Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Title: Purchase of a counter for project “Parks without borders” LV-RU-023

This project is co-financed by Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

Vispārīgā informācija

Information

1.

Pasūtītājs

Customer

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Subject of the procurement

Cilvēku plūsmas skaitītājs parkam

People counter for the park.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Delivery

2 mēneši

2 months

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Place of performance of the procurement

Spārītes parks, Gulbene, Gulbenes novads

Sparite park, Gulbene, Gulbene municipality

5.

Pieejamais finansējums

Available funding

3305 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Costs to be included in the price

-Cenā iekļauta pilnībā aprīkotas sistēma ar komponentiem un nepieciešamais programmnodrošinājums – ja nepieciešams.

-Jānodrošina lietošanas apmācības (klātienes vai tiešsaistes).

-Jānodrošina klātienes uzstādīšana vai tiešsaistes uzstādīšanas instruktāža.

-Jāiekļauj pasta/ kurjera/ transporta pakalpojumu izmaksas.

- The price includes a fully equipped system with components and the necessary software – if necessary.

- User training (face-to-face or online) must be provided.

- On-site installation or online installation instruction must be provided.

- Include postal / courier / transport costs.

7.

Samaksas kārtība

Payment procedure

30 dienu laikā pēc pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Within 30 days after signing the acceptance act and receiving the invoice.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., E-pasts) tirgus izpētes procedūra

Authorized person on behalf of the customer (name, surname, position, telephone number, e-mail) market research procedure

Elīna Strode

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tel. 64473249 vai mob. 27752876

e-pasts:

Elīna Strode
Project Manager of the Development and Project Department, tel. 64473249, mob. 27752876

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Tender selection criteria

Zemākā cena

Lower price

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Applicant selection criteria - requirements for the service provider

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

In order for the tenderer to participate in the market research, the following documents must be submitted

-Tehniskā specifikācija piedāvātajai iekārtai
-Finanšu piedāvājums

-Technical specification for the proposed equipment

-Financial offer

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Submission of the offer (place, deadline, type)

Uz e-pastu/ to email:
Termiņš/ deadline: 05.03.2021.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Offer validity period

1 mēnesis no iesniegšanas brīža

1 month from the date of submission

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tenderer's rights and obligations during the market research procedure

Saņemt visu nepieciešamo informāciju no pasūtītāja, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai.

Receive all the necessary information from the customer, which is necessary for the preparation of the offer.

15.

Pielikumā

In the Annex

Specifikācija/Specification.

Finanšu piedāvājuma veidlapa/Financial offer form.