ID Nr.: GNP/2021/TI/9

Nosaukums: Pamatlīdzekļu vērtēšana ieguldīšanai SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

2.

Iepirkuma priekšmets

Pamatlīdzekļu vērtēšana ieguldīšanai SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

3.

Izpildes termiņš

8 (astoņas) nedēļas no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas

4.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, t.sk. transporta izmaksas, darba spēks un tā algas, komandējumu izmaksas u.c. resursi bez kuriem nebūtu iespējams izpildīt līgumu, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus un ievērojot pasūtītāja prasības.

5.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā, pēc līguma pilnīgas izpildes

6.

Kontaktpersona jautājumos par tehniskajām specifikācijām (darba uzdevumu)

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts, tālr. 64471370

7.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.

8.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

8.1. Pretendents līguma izpildē spēj nodrošināt šādus vērtēšanas speciālistus, kuriem ir spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts:

8.1.1. īpašumu vērtēšanā;

8.1.2. tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma vērtēšanā.

(Par speciālistu sertifikātu spēkā esamību pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra Mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā tīmekļvietnē https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/mantiska-ieguldijuma-vertetaju-saraksts/.)

9.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

9.1. Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts (pēc tirgus izpētes 2.pielikumā pievienotās formas);

9.2. Finanšu piedāvājums (pēc tirgus izpētes 3.pielikumā pievienotās formas).

10.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 5.marta plkst. 14.00, ar norādi: “Piedāvājums tirgus izpētei “Pamatlīdzekļu vērtēšana ieguldīšanai SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā, ID Nr. GNP/2021/TI/9””.

11.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

12.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

12.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

12.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

12.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

13.

Pielikumā

Tirgus izpētes vispārīgai informācijai pievienoti 3 (trīs) pielikumi:

  1. Darba uzdevums;
  2. Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts (iesniedzamā dokumenta forma);
  3. Finanšu piedāvājums (iesniedzamā dokumenta forma).