Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/10

Nosaukums: “Zandartu vienvasaras mazuļu iegāde ar piegādi”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Zandartu vienvasaras mazuļu iegāde ar piegādi

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

01.08.2021-31.10.2021.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene, Gulbenes novads: Stāmerienas pagasta Ludza un Stāmerienas ezeri, Jaungulbenes pagasta Ušura ezers, Beļavas pagasta Augulienas ezers

5.

Pieejamais finansējums

Līgums tiks slēgts tikai projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” apstiprināšanas gadījumā Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros, par to informējot pretendentu ne vēlāk kā līdz 31.05.2021.

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar veselīgu, dzīvotspējīgu zandartu zivju mazuļu izaudzēšanu un piegādi iepirkuma izpildes vietā

7.

Samaksas kārtība

15 dienu laikā saskaņā ar abu pušu parakstītu piegādes pieņemšanas - nodošanas aktu un pasūtītājam iesniegto rēķinu/pavadzīmi.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja, T: 64473249; e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam kā Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) atzītai akvakultūras dzīvnieku audzētavai, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Jāiesniedz dokumenta kopija vai jānorāda audzētavas atzīšanas numurs, kas apliecina minētās prasības izpildi.

Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas PVD reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies PVD reģistra mājaslapā https://registri.pvd.gov.lv/cr/91d3f4dc

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldībā, piedāvājumu iesniedzot elektroniski uz e-pastu: līdz 2021.gada 10.martam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte “Zandartu vienvasaras mazuļu iegāde ar piegādi”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

31.10.2021.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa