Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/12

Nosaukums: Web kameru piegāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Web kameru piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Preču un to piegādes izmaksas līdz 4.punktā norādītajai adresei

6.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc abu pušu parakstīta preču pieņemšanas-nodošanas akta un attiecīga rēķina saņemšanas

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Renārs Biezais,

Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs

Tel. 26558220

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

9.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

- Tehniskais piedāvājums (1.pielikums)

- Finanšu piedāvājums (2.pielikums)

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 15.marta pulksten 15.00, ar norādi: “Web kameru piegāde”, ID Nr. GNP/2021/TI/12”.

13.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

14.

Pielikumā

1.pielikums Tehniskās specifikācijas – tehniskais piedāvājums;

2.pielikums Finanšu piedāvājums.