Tirgus izpēte

ID Nr.: SD2.11/21/1

Nosaukums: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

12 mēneši no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada teritorija

5.

Pieejamais finansējums

 

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai

7.

Samaksas kārtība

20 (divdesmit) dienu laikā no Pakalpojuma sniedzēja iesniegtā rēķina un atskaites saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs, mob. tālr. 29463425, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu (ar zemāko vienību cenu summu).

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

Pakalpojumu sniedzējam un tā nodrošinātajam pakalpojumam jāatbilst 2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un pakalpojumu sniedzējs reģistrēts LR Sociālo pakalpojumu reģistrā kā aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējs.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Tehniskais un finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 22.martam, plkst.16.00, nosūtot uz e pastu: ar norādi Piedāvājums tirgus izpētei

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad tiek noslēgts līgums ar izvēlēto pretendentu

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

- Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

- Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums