Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/13

Nosaukums: Sausās dezinfekcijas ierīces piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Sausās dezinfekcijas ierīces piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienu laikā no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

EUR 3500 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi

7.

Samaksas kārtība

Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs, T. 64471370, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

  • Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
  • Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.
  • Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

  1. Tehniskais piedāvājums
  2. Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: līdz 2021.gada 18.martam ar norādi – Sausās dezinfekcijas ierīces piegāde

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

1.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa.

2.pielikums - Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums.