Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/15

Nosaukums: projekta “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvā materiāla druka

Vispārīgā informācija

Projekts “Parki bez robežām” LV-RU-023
Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Projekta “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvā materiāla druka

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

3 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

~2500 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Tehniskajām specifikācijām atbilstoši 8000 eksemplāri ar piegādi uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

7.

Samaksas kārtība

20 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode

Tālr. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (pēc pielikumā pievienotās formas).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 30.martam, pulksten 15.00, ar norādi: “Projekta “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvā materiāla druka”, ID Nr. GNP/2021/TI/15”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija;

Finanšu piedāvājums (veidlapa);

Drukājamais informatīvais materiāls.

16. Papildus informācija
  1. Informatīvā materiāla izmērs locītā veidā ir A3.
  2. Informatīvais materiāls sastāv no 10 lpp, atvērtā veidā sanāk 2 gab. A2 formāta lapas un 1gab. (vidū) A3 formāta lapa - visas drukātas no abām pusēm.
  3. Pakalpojuma sniedzējiem jānodrošina informatīvajā materiāla locīšana - sanāk locīt 2 gab. A2 formāta lapas uz pusēm. 1 lapa (5. un 6. lpp.) A3 formātā tiek ievietota materiāla vidū.