Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/16

Nosaukums: Kartes Gulbene-Balvi-Viļaka izstrāde un druka projektam “Greenways Riga-Pskov” LV-RU-006

Vispārīgā informācija

Projekts “Greenways Riga-Pskov” LV-RU-006

Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Kartes Gulbene-Balvi-Viļaka izstrāde un druka projektam

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2 mēneši

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

5.

Pieejamais finansējums

2000 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Kartes maketa izstrāde.

Druka, eksemplāru skaits: LV 4000 + Eng 2000 + Ru 2000 + De 1000

Visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai sniegtu pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Elīna Strode

Tālr. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 30.martam, pulksten 15.00, ar norādi: “Kartes Gulbene-Balvi-Viļaka izstrāde un druka projektam “Greenways Riga-Pskov” LV-RU-006”, ID Nr. GNP/2021/TI/16”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Foto ar kartes piemēru.