Tirgus izpēte

ID Nr.:

Nosaukums: Informatīvie stendi, iebraucot Gulbenes novadā un pilsētā.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

2.

 Iepirkuma priekšmets

Informatīvo stendu satura informatīvās daļas (tekstuālā un foto materiāla) maketēšana, druka.

Informatīvo stendu izgatavošana, montāža.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar:

  • Informatīvo stendu satura informatīvās daļas (tekstuālā un foto materiāla) maketēšanu, druku (10 gab.).
  • Jaunu informatīvo stendu izgatavošanu, montāžu (3 gab.).
  • Esošo informatīvo stendu demontāžu, pārvietošanu, montāžu (2 gab.).
  • Esošo informācijas stendu apsekošanu u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem un atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Simona Sniķe

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore

29193742

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

a) Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

b) Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

c) Pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai veicis 2 līgumu izpildi, kuru ietvaros tas ir izgatavojis informatīvos stendus vismaz tehniskajā specifikācijā norādītajos izmēros un veicis šo stendu satura informatīvās daļas maketēšanu un druku uz līdzīga materiāla.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1. Pieredzes saraksts, kuram pievienotas pasūtītāja atsauksmes kopijas vai citi dokumenti, kas apliecina atbilstību 10.punkta “c” apakšpunktā noteiktajām prasībām un norāde uz informācijas avotu (interneta saite vai fotogrāfijas) uz izgatavotajiem informatīvajiem stendiem.

2. Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Uz e-pastu:

Termiņš: 30.04.2021.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

4 mēneši no iesniegšanas brīža.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, salīdzināšanai un atlasei.

15.

Pielikumā

1. Finanšu piedāvājuma veidlapa.

2. Informatīvo stendu tehniskā specifikācija un informatīvo stendu atrašanās vietu Gulbenes novadā shēma.