ID Nr.: GNP/2021/TI/17

Nosaukums: Būvuzraudzība Jaunās ielas pārbūvei

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība Jaunās ielas pārbūvei

Būvprojekts pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48689

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No būvniecības līguma noslēgšanas brīža līdz pieņemšanai ekspluatācijā (plānotais būvdarbu termiņš - 120 (viens simts divdesmit) dienas).

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Jaunā iela, Gulbene

5.

Pieejamais finansējums

~ 3000.00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, dokumentu sagatavošana, objekta apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, tālr. 26467459.

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

- Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Ārvalstu komersantam uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu.

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR.

- Pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 7.aprīlim, ar norādi: “Būvuzraudzība Jaunās ielas pārbūvei”, ID Nr. GNP/2021/TI/17”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

pielikums Būvuzraudzības uzdevums;

pielikums Finanšu piedāvājums.