Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/21

Nosaukums: Emzes parka taciņu ap Emzes dīķi atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātā projektu konkursa 2021.gadam aktivitātes "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi" ietvaros)

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Emzes parka taciņu ap Emzes dīķi atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

10 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, autoruzraudzībai – līdz nodošanai ekspluatācijā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Emzes iela 4, Gulbene, Gulbenes novads.

5.

Pieejamais finansējums

1400 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, objekta apsekošanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi. Autoruzraudzības izmaksas. Visas izmaksas saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tel. 64473249 vai mob. 27752876

e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150euro.

-Pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

- Finanšu piedāvājums

- Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi vismaz 2 līdzīgu darbu (piemēram, ceļu, laukumu, taku, parku projektēšana un autoruzraudzība) veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: līdz 2021.gada 12.maijam ar norādi – Emzes parka taciņu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

4 mēneši no iesniegšanas brīža.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

- Finanšu piedāvāju veidlapa

- Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem Nr.1, 2, 3, 4, 5

- Topogrāfijas datnes