Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/22

Nosaukums: Gaisa kondicioniera un rekuperatoru piegāde un uzstādīšana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gaisa kondicioniera un rekuperatoru piegāde un uzstādīšana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vietas

  1. “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads
  2. “Skoliņa”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

8000 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai

7.

Samaksas kārtība

20 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītu piegādes/darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis, tālr. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

- Tehniskais-finanšu piedāvājums (1.pielikums)

- Finanšu piedāvājuma apkopojums (2.pielikums)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 10.maijam (ieskaitot), ar norādi: “Gaisa kondicioniera un rekuperatoru piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. GNP/2021/TI/22”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1.pielikums Tehniskais-finanšu piedāvājums;

2.pielikums Finanšu piedāvājuma apkopojums.