ID Nr.: GNP/2021/TI/23

Nosaukums: Apauguma noņemšana un zāles pļaušana

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Apauguma noņemšana un zāles pļaušana

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Zaļais dzelzceļš Balvi – Ieriķi, posmā no Litene -Ranka

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Apauguma (krūmu un koku līdz 15 cm diametrā) novākšana 2 metru platumā no katras ceļa malas uz abām pusēm visa ceļa posma -70 km garumā;

Apauguma ciršana ietver krūmu, zaru un koku ciršanas joslas atbrīvošanu no koksnes, nocirstās koku masas novākšanu no ciršanas joslas, to utiliēšanu;

Koku un krūmu stumbri pēc pļaušanas nedrīkst palikt augstāki par 10cm no zemes;

Zāles nopļaušana visa ceļa garumā 2 metru platumā no ceļa malas uz abām pusēm;

Nenopļautās zāles, un krūmu atvašu daļas garums pļaujamā joslā nedrīkst būt garāks par 15 cm;

Ceļa braucamās daļas sakopšana pēc apauguma noņemšanas un zāles pļaušanas.

(Izcērtamā joslā esošā koksne paliek pakalpojuma sniedzēja īpašumā. Pakalpojuma sniedzējs pēc pakalpojuma veikšanas patur visu labumu no koksnes realizācijas un tas ir ietverts piedāvājuma cenā.)

6.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs

tālr. 64471370

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

9.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums brīvā formā

10.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021gada 25.maijam pulksten 16.00, nosūtot to uz e-pasta adresi .

11.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

12.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

13.

Pielikumā, piezīmes

Fotogrāfijas no dzelzceļa līnijas ar biezu krūmu apaugumu.

Objekts ir brīvi pieejams apskatei.