ID Nr.: GNP/2021/TI/24

Nosaukums: Projekta “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana

Vispārīgā informācija

Projekts “Parki bez robežām” LV-RU-023
Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

Tehniskā specifikācija precizēta 26.05.2021.

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Projekta “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana.

Tirgus izpēte tiek veikta 3 daļās:

I daļa Informācijas stends Spārītes parkam;

II daļa Informācijas stends galda formā Juzefovas parkam;

III daļa Informācijas stends Preiļu muižas parkam.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

6 nedēļas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

I daļa: Spārītes parks, Gulbene, Gulbenes novads

II daļa: Juzefovas parks, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

II daļa: Preiļu muižas parks, Preiļi, Preiļu novads

5.

Pieejamais finansējums

~2000 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Izmaksās jāiekļauj piegāde un uzstādīšana.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode,

Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja

e-pasts:

tālr. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150euro.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums.

Vizualizācija ar piedāvāto stendu.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: līdz 2021.gada 24.maijam ar norādi – Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pretendents drīkst piedāvāt cenu par vienu vai vairākiem stendiem (vairākās tirgus izpētes daļās). Piedāvājumi tiks vērtēti atsevišķi par katru stendu, nevis kopējā piedāvājuma cena.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Tehniskā specifikācija