Tirgus izpēte

ID Nr.: KP/TI/2021/5

Nosaukums: Tirzas kultūras nama pakāpienu atjaunošana

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība “Tirzas kultūras nams”

2.

 Iepirkuma priekšmets

Tirzas kultūras nama pakāpienu atjaunošana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

20.12.2021.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Tirzas kultūras nams, “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

5.

Pieejamais finansējums

2888,00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā no darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Česlovs Barkovskis, Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs,

Tālrunis 26954826

e-pasts

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

Pretendenti var būt fiziskas vai juridiskas personas, kas reģistrētas likumā noteiktā kārtībā kā minēto pakalpojumu veicēji

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 7.jūnijam pulksten 15.00, nosūtot to uz e-pasta adresi vai iesniedzot personīgi

klātienē Tirzas pagasta pārvalde, “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Iespējama objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Kultūras pieminekļu remonta darbu atļauja

Plāni - skice