ID Nr.: GNTPP-2021/1

Nosaukums: Ēkas “Biedrības nams” (adrese: Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads) pagrabstāva pārseguma pastiprināšanas darbi.

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde

2.

Iepirkuma priekšmets

Ēkas “Biedrības nams” (adrese: Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads) pagrabstāva pārseguma pastiprināšanas darbi

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2021.gada 30.septembris

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Ēka “Biedrības nams”, adrese: Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

Būves īpašnieks: Gulbenes novada pašvaldība

Būves kadastra apzīmējums: 5094 004 0255 001

Vietējas nozīmes kultūras piemineklis (Tirzas-Velēnas lauksaimniecības biedrības nams, Nr. 5100)

Ēkas galvenais lietošanas veids: 1261 - plašizklaides pasākumu ēkas

Ēkā atrodas Tirzas pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams

5.

Pieejamais finansējums

1400.00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, materiāli, transporta pakalpojumi u.c.), lai izpildītu līgumu

7.

Samaksas kārtība

30 dienas no darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, mob.t. 26954826,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

Pretendenti var būt fiziskas vai juridiskas personas, kas reģistrētas likumā noteiktā kārtībā kā minēto pakalpojumu veicēji

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai, būvprakses sertifikāta kopija (ja ir)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde,

adrese: “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424, iesniedzot personīgi (lietvedei), nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu:  līdz 2021.gada 7.jūnijam pulksten 15.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Ēkas un pagrabstāva telpu apskate.

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr. 1);

Finanšu piedāvājuma veidlapa (Pielikums Nr. 2).