ID Nr.: GNP/2021/TI/25

Nosaukums: Gulbenes novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošo ēku tehniskā apsekošana atbilstoši 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

120 dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada teritorija

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu veikšanu, t.sk. transporta un administratīvās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli

6.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs

tālr. 64471370

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

9.

Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Prasības

Iesniedzamie dokumenti

1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzē - https://bis.gov.lv

2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām viena vai vairāku līgumu ietvaros ir veicis tehnisko apsekošanu ne mazāk kā 5 (piecām) ēkām

a) Jāpievieno informācija par iepriekšējo pieredzi (2.Pielikums);

b) Jāpievieno pasūtītāja pozitīva atsauksme (izziņas u.c.), par vismaz viena līguma ietvaros veikto ēku tehnisko apsekošanu.

3. Pretendents var nodrošināt vismaz 1 (vienu) sertificētu būvspeciālistu, kas saskaņā ar 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ir tiesīgs veikt ēku tehnisko apsekošanu.

a)Informācija par speciālistu, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (3.Pielikums);

b) Formā obligāti jāizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams paredzēto darbu veikšanai;

c) Par būvspeciālista sertifikāta spēkā esamību pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzē - https://bis.gov.lv

10.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 1.jūnijam pulksten 16.00, nosūtot to uz e-pasta adresi .

11.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

12.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

13.

Pielikumā, piezīmes

Darba uzdevums (1.pielikums)

Pretendenta pakalpojumu saraksts (forma) (2.pielikums)

Speciālistu saraksts (forma) (3.pielikums)

Finanšu piedāvājums (forma) (4.pielikums)