Tirgus izpēte: ID Nr.: TIPSK/2021/TI/1

Nosaukums: Tirzas pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Tirzas pamatskola, reģ. Nr. 4412900959, Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

2.

 Iepirkuma priekšmets

Tirzas pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienu laikā no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

EUR 8510.50 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar sporta laukuma labiekārtošanu

7.

Samaksas kārtība

Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, tālr. 26954826

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

·      Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

·      Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

·      Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1)     Tehniskā specifikācija

2)     Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: līdz 2021.gada 31.maijam plkst. 10.00 ar norādi – Sporta laukuma labiekārtošana

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

1.pielikums - Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums.

2.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa.