Tirgus izpēte ID Nr. GNP/2021/TI/26

Nosaukums: Dušas krēslu ar muguras balstu iegāde un uzstādīšana

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” 9.3.1.1/19/I/044

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Dušas krēslu ar muguras balstu iegāde un uzstādīšana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Izmaksās jāiekļauj piegāde un uzstādīšana

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Monika Prokofjeva, tālr. 64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

-Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150euro

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 4.jūnijam (ieskaitot), ar norādi: Dušas krēslu ar muguras balstu iegāde un uzstādīšana.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objektta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

1.pielikums - Tehniskā specifikācija

2.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa