Tirgus izpēte ID Nr.: GNP/2021/TI/27

Nosaukums: Būvuzraudzība ielu apgaismojuma izbūvei Tirzas pagasta centrā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība ielu apgaismojuma izbūvei Tirzas pagasta centrā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No būvniecības līguma noslēgšanas brīža līdz pieņemšanai ekspluatācijā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

“Tirzasleja”, Tirza – Ozolu un Upes iela

5.

Pieejamais finansējums

Aptuveni 700,00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, dokumentu sagatavošana, objektu apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības, Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis, e-pasts: ;  tālr. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

-Pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums;

- Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi vismaz 2 līdzīgu darbu (piemēram, ielu apgaismojuma uzstādīšana ar elektroapgādes tīkliem) veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 28.maijam (ieskaitot), ar norādi: Būvuzraudzība ielu apgaismojuma izbūvei Tirzā.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa;

2. pielikums Darba uzdevums;