Tirgus izpēte.

ID Nr.: GNP/2021/TI/29

Nosaukums: Zāles pļaušana zaļā dzelzceļa līnijas Balvi - Ieriķi posmā Litene-Ranka

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Zāles pļaušana 2 x sezonā

3.

Iepirkuma izpildes vieta

Dzelzceļa līnija Balvi – Ieriķi, posms Litene -Ranka (70 km)

4.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

1.     Zāles nopļaušana visa ceļa garumā (70 km) 2 metru platumā no ceļa malas uz abām pusēm 2 x sezonā;

a)     pirmā pļaušana  ~ 2021.gada 20.jūnijā;

b)     otrā pļaušana ~2021.gada 15.septembrī.

2.     Nenopļautās zāles garums pļaujamā joslā nedrīkst būt garāks par 10 cm;

3.     Ceļa braucamās daļas sakopšana pēc zāles pļaušanas.

5.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

6.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs

tālr. 64471370

7.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

8.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums brīvā formā

9.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz  līdz 2021.gada 10.jūnijam, nosūtot to uz e-pasta adresi .

10.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

11.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

12.

Pielikumā, piezīmes

Objekts ir brīvi pieejams apskatei.