Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/31

Nosaukums: Iebūvējamo virtuves iekārtu izgatavošana un piegāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Iebūvējamo virtuves iekārtu izgatavošana un piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza “Doktorāts”

5.

Pieejamais finansējums

Paredzamā līgumcena līdz 9500 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk., visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošu mēbeļu izgatavošanu, piegādi, izkraušanu un uzstādīšanu (t.sk. montēšanu) pasūtītāja norādītajā vietā, garantijas laika apkalpošanu, un pārējās izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi atbilstoši tehnisko specifikāciju un līguma prasībām

7.

Samaksas kārtība

Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, tālr.26467459, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

  1. Finanšu piedāvājums (forma)
  2. Tehniskais piedāvājums (forma)

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 1.jūlijam, nosūtot to uz e-pasta adresi .

12.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

13.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma forma

Tehniskā piedāvājuma forma

Inventarizācijas lieta