Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/33

Nosaukums: Projekta “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvā stenda izgatavošana Preiļu muižas parkam

Vispārīgā informācija

Projekts “Parki bez robežām” LV-RU-023
Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam.

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Projekta “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvā stenda izgatavošana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

7 nedēļas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Preiļu muižas parks, Preiļi, Preiļu novads

5.

Pieejamais finansējums

~1000 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Izmaksās jāiekļauj piegāde.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja

Elīna Strode

Tālr.: 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

  1. Finanšu piedāvājums (pēc pielikumā pievienotās formas);
  2. Vizualizācija ar piedāvāto stendu.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 6.jūlija, pulksten 11.00, ar norādi: “Parki bez robežām” LV-RU-023 informatīvā stenda izgatavošana Preiļu muižas parkam”, ID Nr. GNP/2021/TI/33”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Tehniskā specifikācija.