Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/40

Nosaukums: Būvuzraudzība telpu izbūvei Līgo kultūras namā pagasta pārvaldes vajadzībām

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība telpu izbūvei Līgo kultūras namā pagasta pārvaldes vajadzībām

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No būvniecības līguma noslēgšanas brīža līdz pieņemšanai ekspluatācijā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Līgo kultūras nams, "Jaunstukmaņi", Līgo, Līgo pag., Gulbenes novads.

5.

Pieejamais finansējums

līdz 1000.00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, dokumentu sagatavošana, objekta apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības,

Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis

; t. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

- Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Ārvalstu komersantam uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu.

- Pretendentam jānodrošina sertificēts speciālists ēku būvdarbu būvuzraudzībā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums;

- Informācija par sertificētu speciālistu ēku būvdarbu būvuzraudzībā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 22. jūlijam (ieskaitot), ar norādi: “Būvuzraudzība telpu izbūvei Līgo kultūras namā pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr. GNP/2021/TI/40

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa;

2. pielikums Būvuzraudzības darba uzdevums.