Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/41

Nosaukums: Supervīziju īstenošana Gulbenes novada pedagogiem

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Izglītības pārvalde

2.

Iepirkuma priekšmets

Divu supervizoru nodrošināšana grupu supervīziju īstenošanai Gulbenes novada pedagogiem

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2021.gada 23. jūlijs

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pašvaldība

5.

Pieejamais finansējums

3750€

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Norādītajā cenā jāietver visas ar piedāvātā pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā saistītās izmaksas (telpu noma (ja attiecināms), pakalpojuma organizācijas (sagatavošanās supervīzijai, darba analīze / atskaite pēc notikušas supervīzijas), izmaksas, tai skaitā personāla un materiālu izmaksas), visi nodokļi (bez pievienotās vērtības nodokļa) un nodevas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentu drukāšana un transporta pakalpojumi).

7.

Samaksas kārtība

Pēc paveiktā darba un prasītās dokumentācijas (dalībnieku saraksts/parakstu lapa vai attālinātās supervīzijas norises dalībnieku klātbūtnes fiksācijas datne ar vārdu un uzvārdu) iesniegšanas ne vēlāk kā 30 dienu laikā

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Iveta Šolina

Izglītības pārvaldes lietvede

;

64497723

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

ü  Supervizora sertifikāts vai supervizora profesionālā kvalifikācija

ü  Iepriekšēja pieredze supervīziju īstenošanā pedagogiem laika periodā no 2017.gada

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

ü  Supervizora sertifikāta vai supervizora profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija

ü  Pēc pielikumā pievienotās formas parauga aizpidīts CV

ü  Motivācijas vēstule

ü  Supervīziju īstenošanas grafika projekts

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

ü  Elektroniski: (pievienotajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar elektronisko parakstu)

vai

ü  Klātienē vai pa pastu: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads LV 4401, Gulbenes novada izglītības pārvaldei

(termiņš: līdz 2021.gada 23. jūlijam plkst. 16.00)

13.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

ü  Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts

ü  Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām

ü  Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

ü  CV forma

ü  Darba uzdevums

ü  Finanšu piedāvājuma forma