Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.: JA/2021/TI/3

Nosaukums: Gājēju ietves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un būvdarbi

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gājēju ietves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un būvdarbi

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas līdz objekta nodošanai Pasūtītājam

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

"Vīgriezes", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

līdz 6 000.00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports/piegādes, darbaspēka, dokumentu sagatavošana, objekta apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības,

Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis

; t. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

-Tehniskais – finanšu piedāvājums /būvniecības izmaksu tāme Excel formātā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 26. jūlijam (ieskaitot), ar norādi: Būvdabi “Gājēju ietves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un būvdarbi”, ID Nr. JA/2021/TI/3

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

-Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma veidlapa;

2. pielikums Tehniskais – finanšu piedāvājums ar darbu apjomiem;

3. pielikums – Projektēšanas uzdevums

4. pielikums – Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr. 1 Zemes īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti

5. pielikums – Gājēju ietves skice