ID Nr.: GNP/2021/TI/42

Nosaukums: Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana piecos objektos Gulbenes pilsētā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Pašvaldības policija

2.

 Iepirkuma priekšmets

Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana piecos

objektos Gulbenes pilsētā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2021.gada 31.augusts

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Iekārtas, piegāde, uzstādīšana, lietotāju apmācība.

7.

Samaksas kārtība

Ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas akta akceptēšanas dienas un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Mārtiņš Didrihsons-Linards, Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks, t.26367123, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) ir reģistrēti komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais - Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: , līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst.13:00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

  1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
  2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;
  3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskais - Finanšu piedāvājums (forma)