Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/46

Nosaukums: Vingrošanas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai novada iedzīvotājiem

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Vingrošanas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai novada iedzīvotājiem

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

No 2021. gada septembra līdz 2022. gada augustam

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Attālināti, izmantojot zoom, webex vai citu platformu un nodrošinot atgriezenisko saiti ar nodarbību dalībniekiem

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Monika Prokofjeva

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

Vismaz C kategorijas (sporta trenera) sertifikāts.

Pie pieteikuma iesniedz speciālista izglītību apliecinošus dokumentus vai sertifikātus.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai sertifikāta kopija.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā vai elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 2021. gada 12. augusts.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamās papildus informācijas saņemšana no Pasūtītāja;

Piedāvājuma sagatavošana atbilstoši noteikumu prasībām;

Atbilžu sniegšana uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma veidlapa