Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/45

Nosaukums: Skursteņa nomaiņa Jaungulbenes PII “Pienenīte”

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 Tālrunis: 64497710

Fakss: 64497730

e-pasts:

Reģistrācijas nr. 90009116327

2.

Iepirkuma priekšmets

Skursteņa nomaiņa Jaungulbenes pagasta PII “Pienenīte”.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

40 dienas no līguma stāšanās spēkā brīža.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

PII “Pienenīte”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Tirgus izpētes veicējs.

Gulbenes novada pašvaldības, Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis, e-pasts: ; tālr. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji.

  • Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts;
  • pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Iesniedzamie dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021. gada 16. augustam ar norādi: “Skursteņa nomaiņa PII “Pienenīte” ”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

  • Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;
  • Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikums

Finanšu piedāvājums būvdarbiem

Tehniskā specifikācija būvdarbiem

Darbu apjomi