ID Nr.: GNP/2021/TI/50

Nosaukums: Trīs būvju (drupu) nojaukšana, iegūtā materiāla drupināšana

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Trīs būvju (drupu) nojaukšana

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

“Runču lauks”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads

Kadastra numurs 5048 004 0173, zemes vienības kadastra apzīmējums 5048 004 0403, ēku (drupu) kadastra numurs - 5048 004 0173 001, 5048 004 0173 002, 5048 004 0173 003

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

  1. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvju nojaukšanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, būvju nojaukšanas gaitā radīto atkritumu aizvešana, teritorijas sakārtošana.
  2. Pēc būvju nojaukšanas zemes auglīgās virskārtas atjaunošana 30 cm dziļumā.
  3. Iegūtā materiāla sadrupināšana un nogādāšana iestrādei pašvaldības autoceļos 40 km rādiusā no nojaucamā objekta.

6.

Samaksas kārtība

30 (trīsdesmit) dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Kristaps Dauksts, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs, , tel.nr. 64471370

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

9.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

  1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” ar tiesībām pašam veikt vismaz ēku būvdarbu vadīšanu, ko apliecina pretendenta reģistrācijas fakts Būvkomersantu reģistrā ar komercdarbības sfēru “Ēku būvdarbu vadīšana”.
  2. Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā.

Augstāk minēto informāciju pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamā vietnē https://bis.gov.lv/bisp/.

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais piedāvājums - tāme, kas sastādīta atbilstoši 03.05.2017. ministru kabineta Noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 221.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz

2021.gada 13.augustam plkst. 14.00 ar norādi: Tirgus izpēte – TRĪS BŪVJU (DRUPU) NOJAUKŠANA, IEGŪTĀ MATERIĀLA DRUPINĀŠANA

12.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Vismaz 30 (trīsdesmit) dienas

13.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.