Tirgus izpēte

ID Nr.: SR/2021/TI/3

Nosaukums: “Teritorijas labiekārtošana un stāvlaukuma izveide” Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā būvuzraudzība.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde.

2.

Iepirkuma priekšmets

“Teritorijas labiekārtošana un stāvlaukuma izveide” Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā būvuzraudzība.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

90 dienas no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

  Vienības iela 1, Vienības iela 3 un Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes novads.

5.

Pieejamais finansējums

līdz 4 000.00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, objekta apsekošanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

(plānotais būvniecības laiks ~3 mēneši.)

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības,

Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis

; t. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

-Pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 16. augusta plkst.12:00, ar norādi: Būvuzraudzība -Teritorijas labiekārtošana un stāvlaukuma izveide Stāķos

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

-Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums – Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma veidlapa;

2. pielikums – Būvuzraudzības darba uzdevums.