Tirgus izpēte

ID Nr.: GSP/2021/TI/4

Nosaukums: Šautuves teritorijas labiekārtošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Sporta pārvalde,

2.

Iepirkuma priekšmets

Šautuves teritorijas labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

120 dienas no līguma noslēgšanas līdz objekta nodošanai Pasūtītājam

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Dzirnavu iela 3a, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4406

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, darbaspēks, dokumentu sagatavošana, objekta apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi

6.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības,

Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis

; t. 26467459

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

9.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

-Pretendentam jānodrošina sertificētās personas attiecīgajās jomās.

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

- Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi vismaz 2 līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 6. septembrim (ieskaitot), ar norādi:“Šautuves teritorijas labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība.”, ID Nr. GSP/2021/TI/4

12.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

13.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

-Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

14.

Pielikumā

1. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa;

2. pielikums – Projektēšanas uzdevums

3. pielikums – Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr. 1 Zemes īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti