Tirgus izpēte ID Nr.: GNP/2021/TI/54

Nosaukums: Tehniskās dokumentācijas izstrāde Strūves ģeodēziskā loka punkta “RAMKAU” publiskās infrastruktūras izbūvei

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldības Rankas pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Strūves ģeodēziskā loka punkta “RAMKAU” publiskās infrastruktūras izbūvei

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

“Magnūži - Dumbrāji” Rankas pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

1140 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Rankas pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons, tālr. 26667017 , e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150euro.

-Pretendentam jānodrošina  sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

- Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: līdz 2021.gada 6.septembrim ar norādi – Tehniskās dokumentācijas izstrāde Strūves ģeodēziskā loka punkta publiskās infrastruktūras izbūvei

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

1 mēnesis no iesniegšanas brīža.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

- Finanšu piedāvājums

- Projektēšanas uzdevums

Paskaidrojošais materiāls

Skice

Attīstības plāns

Esošās vietas vizuālā informācija

Foto 1

Foto 2

Foto 3