Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2021/TI/55

Nosaukums: Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” ventilācijas apkope

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Ventilācijas, siltummezgla apkopes.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

3 gadi no līguma slēgšanas laika

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Gulbene, Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis”

5.

Pieejamais finansējums

 

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas siltummezgla, un ventilācijas sistēmu apkopju veikšanai.

Transporta izdevumi

7.

Samaksas kārtība

Samaksa līguma periodā tiek veikta pa daļām, desmit dienas pēc katras paredzētās apkopes, vai remonta.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības attīstības un projektu nodaļas vadītājs: Jānis Barinskis

Tel. 64474909

Tel. 26467459

e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts;

pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Veicamās darbības, lai pretendents piedalītos tirgus izpētē.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic objekta sistēmu klātienes apskate.

Jāiesniedz finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021. gada 16. septembrim ar norādi “PII3 Ventilācijas siltummezgla apkalpošana”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Darba uzdevums

Darbu apjomi saraksts