Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/60

Nosaukums: Konferenču telpas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Konferenču telpas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienas no līguma noslēgšanas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads (2.stāva zāle)

5.

Pieejamais finansējums

9999 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai, t.sk. piegādes, uzstādīšana, darbinieku apmācības, darbaspēka u.tml. izmaksas

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītu piegādes/darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu

8.

Kontaktpersona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, tālr.) tirgus izpētē

Gulbenes novada pašvaldības ITKC vadītājs Renārs Biezais, tālr. 26558220

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

-Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pieredze konferenču aprīkojuma piegādē, un tas ir izpildījis vismaz 3 (trīs) piegādes par kopsummu vismaz 9000 EUR bez PVN.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

- Pretendenta pieredzi apliecinoši dokumenti, piemēram, pavadzīmju vai līgumu kopijas par vismaz 3 piegādēm.

- Tehniskās specifikācijas – tehniskais piedāvājums (1.pielikums)

- Finanšu piedāvājuma apkopojums (2.pielikums)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 28.septembrim (ieskaitot), ar norādi: “Konferenču telpas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. GNP/2021/TI/60.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1.pielikums Tehniskās specifikācijas – tehniskais piedāvājums (forma);

2.pielikums Finanšu piedāvājums (forma).