Tirgus izpēte

ID Nr.: DR/2021/TI/1

Nosaukums: Pašvaldības autoceļu planēšana Druvienas pagastā 2021. gadā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Pašvaldības autoceļu planēšana Druvienas pagastā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2021.gada oktobris, novembris

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada Druvienas pagasts

5.

Pieejamais finansējums

1000,00 euro

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Vienības cenā Izpildītājam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei. Vienības cenā jāietver pārbrauciens līdz darba vietai, darba veikšanas pasākumi un pārbraucieni līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

7.

Samaksas kārtība

Bezskaidras naudas norēķins 30 dienu laikā no akta par darbu izpildi un rēķina saņemšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Juris Graumanis, Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs, mobilais tālrunis: 26409534, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1) finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 7.oktobra pulksten 16.00, nosūtot to uz e-pasta adresi ,vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē lietvedei, adrese: “Pamatskola”, Druviena, Druvienas pag. Gulbenes nov. LV4426

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Pašvaldības autoceļu saraksts

Finanšu piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija