Tirgus izpēte

ID Nr.:KP/TI/2021/18

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada Kultūras pārvaldei un struktūrvienībām

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Kultūras pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

1. Iepirkuma priekšmeta daļa- ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 1.blokā:

 • Gulbenes novada Kultūras pārvalde
 • Gulbenes Kultūras centrs.
 • Beļavas tautas nams;
 • Ozolkalna kultūras un sporta centrs Zīļuks;
 • Stradu pagasta struktūrvienība Stāķu skolā;
 • Staru kultūras nams;
 • Galgauskas kultūras nams;
 • Jaungulbenes tautas nams;
 • Līgo kultūras nams;

2. Iepirkuma priekšmeta daļa - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 2.blokā:

 • Lizuma kultūras nams;
 • Druvienas kultūras nams;
 • Tirzas kultūras nams;
 • Rankas kultūras nams;
 • Lejasciema kultūras nams

3. Iepirkuma priekšmeta daļa – ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 3.blokā:

 • Litenes tautas nams;
 • Stāmerienas kultūras nams;
 • Kalnienas tautas nams;

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

12 mēneši no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Dažādas:

 • Gulbenes novada Kultūras pārvalde
 • Gulbenes Kultūras centrs;
 • Beļavas tautas nams;
 • Ozolkalna kultūras un sporta centrs “Zīļuks”;
 • Stradu pagasta struktūrvienība Stāķu skolā;
 • Staru kultūras nams;
 • Galgauskas kultūras nams;
 • Jaungulbenes tautas nams;
 • Līgo kultūras nams;
 • Lizuma kultūras nams;
 • Druvienas kultūras nams;
 • Tirzas kultūras nams;
 • Rankas kultūras nams;
 • Lejasciema kultūras nams
 • Litenes tautas nams;
 • Stāmerienas kultūras nams;
 • Kalnienas tautas nams.

5.

Pieejamais finansējums

1. Iepirkuma priekšmeta daļa - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 1.blokā: 6 200 EUR bez PVN

2. Iepirkuma priekšmeta daļa - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 2.blokā: 2 100 EUR bez PVN

3. Iepirkuma priekšmeta daļa - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 3.blokā: 1 500 EUR bez PVN

Kopā: 9 800 EUR bez PVN)

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

 1. Visas ar pasūtījuma pagatavošanu saistītās izmaksas;
 2. Pasūtījuma noformēšana;
 3. Vienreizējie trauki, paplātes, galda piederumi; salvetes;
 4. Piegādes izmaksas.

7.

Samaksas kārtība

Pārskaitījums, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju/iem vai 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gundega Ķikuste, Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja, 29350597,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā no blokiem ar šādu punktu sadalījumu:

1. Cena – 60 punkti. 60 punktus saņem lētākais piedāvājums. Katram nākamajam punkti tiek rēķināti pēc formulas = Lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā piedāvājuma cena * 60.

2. Pretendenta atrašanās ģeogrāfiski tuvu Iepirkuma daļā norādītajām vietām – 40 punkti. 40 punktus saņem ģeogrāfiski tuvākais piedāvājums Katram nākamajam punkti tiek rēķināti pēc formulas = Tuvākā atrašanās vieta / vērtējamo atrašanās vietu * 40. Ģeogrāfiskās atskaites punkti:

1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – Gulbenes kultūras centrs, adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene;

2. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – Lizuma kultūras centrs, adrese: “Klintis”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

3. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – Stāmerienas tautas nams, adrese: „Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes rajons.

Attālums tiek mērīts Google maps no pretendenta atrašanās vietas (adreses), kuru tas norādījis piedāvājumā, līdz šajā punktā augstāk norādītajiem Atskaites punktiem attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. Katrs nākamais piedāvājums saņem par 10 punktiem mazāk.

* Pasūtījumu skaits Iepirkuma priekšmeta daļās ir norādīts maksimālais 12 mēnešos viena veida precei. Izvēlētās preces var tikt kombinētas un pasūtījumu skaits vienam veidam proporcionāli samazinās. Reālais pasūtījumu skaits atkarīgs no faktiskā pasākumu skaita un 12 mēnešos var būt mazāks, kā norādīts Pielikumā 3.

**Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu uz vienu vai vairākām Iepirkuma priekšmeta daļām.

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.m.l)

1) Pretendenta darbība pārtikas apritē ir reģistrēta Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā darbību reģistrējošā iestādē ārvalstī, ja to paredz LR normatīvo aktu prasības.

2) Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā, kas ir atbilstoša tehniskā un finanšu piedāvājumā norādītajiem veidiem.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

 1. Tehniskais un finanšu piedāvājums, norādot Iepirkuma priekšmeta daļu, kurai Pretendents iesniedz piedāvājumu;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Kultūras pārvaldē, O. Kalpaka ielā 60, 3.stāvā vai elektroniski – līdz 2021. gada 15. oktobrim.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

31.10.2022

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamo papildus informāciju var saņemt pie Gundega Ķikuste, 29350597.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskais un finanšu piedāvājums