Tirgus izpēte, ID Nr.:KP/TI/2021/24

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada Kultūras pārvaldei un struktūrvienībām

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Kultūras pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana struktūrvienībās:

Lizuma kultūras nams;

Druvienas kultūras nams;

Tirzas kultūras nams;

Rankas kultūras nams;

Lejasciema kultūras nams

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

12 mēneši no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Dažādas:

Lizuma kultūras nams;

Druvienas kultūras nams;

Tirzas kultūras nams;

Rankas kultūras nams;

Lejasciema kultūras nams

5.

Pieejamais finansējums

2 100 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

1.  Visas ar pasūtījuma pagatavošanu saistītās izmaksas;

2.  Pasūtījuma noformēšana;

3.  Vienreizējie trauki, paplātes, galda piederumi; salvetes;

4.  Piegādes izmaksas.  

7.

Samaksas kārtība

Pārskaitījums, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju/iem vai 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gundega Ķikuste, Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja, 29350597,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā no blokiem ar šādu punktu sadalījumu:

1. Cena – 60 punkti. 60 punktus saņem lētākais piedāvājums. Katram nākamajam punkti tiek rēķināti pēc formulas = Lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā piedāvājuma cena * 60.

2. Pretendenta atrašanās ģeogrāfiski tuvu Iepirkuma daļā norādītajām vietām – 40 punkti. 40 punktus saņem ģeogrāfiski tuvākais piedāvājums Katram nākamajam punkti tiek rēķināti pēc formulas = Tuvākā atrašanās vieta / vērtējamo atrašanās vietu * 40. Ģeogrāfiskās atskaites punkts:

Lizuma kultūras centrs, adrese: “Klintis”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads;

Attālums tiek mērīts Google maps no pretendenta atrašanās vietas (adreses), kuru tas norādījis piedāvājumā,  līdz šajā punktā augstāk norādītajiem Atskaites punktiem attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. Katrs nākamais piedāvājums saņem par 10 punktiem mazāk.

* Pasūtījumu skaits Iepirkuma priekšmeta daļās ir norādīts maksimālais 12 mēnešos viena veida precei. Izvēlētās preces var tikt kombinētas un pasūtījumu skaits vienam veidam proporcionāli samazinās. Reālais pasūtījumu skaits atkarīgs no faktiskā pasākumu skaita un 12 mēnešos var būt mazāks, kā norādīts Pielikumā 3.

**Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu uz vienu vai vairākām Iepirkuma priekšmeta daļām.

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.m.l)

1)   Pretendenta darbība pārtikas apritē ir reģistrēta Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā darbību reģistrējošā iestādē ārvalstī, ja to paredz LR normatīvo aktu prasības.

2)   Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā, kas ir atbilstoša tehniskā un finanšu piedāvājumā norādītajiem veidiem.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

1.  Tehniskais un finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Kultūras pārvaldē, O. Kalpaka ielā 60, 3.stāvā vai elektroniski – līdz 2021. gada 29. oktobrim.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

31.10.2022.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamo papildus informāciju var saņemt pie Gundega Ķikuste, 29350597.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

-          Tehniskais un finanšu piedāvājums