Tirgus izpēte

ID Nr.: GSP/TI/2021/8. Nosaukums: Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija “Litenes muiža”, Jaunlitenes iela 5, Litenes pagasts, Gulbenes novads.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Sporta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija “Litenes muiža”.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 30.novembrim

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

“Litenes muiža”, Jaunlitenes iela 5, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4445.

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai, tajā skaitā transports, darbaspēks, dokumentu sagatavošana, objekta apsekošana, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

6.

Samaksas kārtība

Pēcapmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers, tālr.: 64471296, 28606972, e-pasts:

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

9.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

-Pretendentam jānodrošina sertificētās personas attiecīgajās jomās.

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

- Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi vismaz 2 līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā.

11.

Piedāvājuma iesniegšanas (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā vai uz e-pastu: līdz 2021. gada 5.novembrim, plkst. 10.00 (ieskaitot), ar norādi: “Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija “Litenes muiža”, Litenes pagasts,  Gulbenes novads, ID Nr. GSP/TI/2021/8

12.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 (trīsdesmit) dienas

13.

Pretendenta pienākumi un tiesības tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši tirgus izpētes noteikumu prasībām. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanā, atlasē, salīdzināšanā

14.

Pielikumā

1.pielikums Finansu pied'vājums

2.pielikums - Ēkas fotoattēli;

3.pielikums - Ēkas īpašuma tiesības apstiprinoši dokumenti: sporta zāles plāns; inventarizācijas lieta; zemesgrāmata, foto.