Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/65

Nosaukums: Iežogojuma uzstādīšana zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumā

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Iežogojuma uzstādīšana zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumā

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Rēzeknes iela 13B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai, t.sk. piegādes, darbaspēka u.tml. izmaksas

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada pašvaldības, Attīstības un projektu nodaļas

vadītājs Jānis Barinskis, e-pasts: ; tālr. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts;

-pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 9.novembrim ar norādi: “Iežogojuma uzstādīšana zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumā”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, par realizējamiem būvdarbiem, piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija

Tāme