Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2021/TI/64

Nosaukums: “Izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana diviem SAM 5.6.2. projektiem”

Vispārīgā informācija:

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana diviem SAM 5.6.2. projektiem: “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” un “Ražošanas/noliktavas ēkas ar biroja telpām būvniecība Gulbenē”, kas ietver:

Aizpildītu izmaksu – ieguvumu analīzes MS Word dokumentu, aizpildītu MS Excel aprēķinu veidlapu un konkursa nolikuma (4.) pielikuma “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” sagatavošanu atbilstoši 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi” un ar tiem saistītajām aktuālajām prasībām ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma noslēgšanas brīža:

  1. Tirgus izpētes daļai, projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” – 21 kalendārā diena no līguma noslēgšanas brīža;
  2. Tirgus izpētes daļai, projektam “Ražošanas/noliktavas ēkas ar biroja telpām būvniecība Gulbenē” – 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža;

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads (kad.Nr. 50900020714);

Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads (kad.Nr. 50010070270)

5.

Pieejamais finansējums

Zemsliekšņa iepirkuma regulējumā noteiktais

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanu un ar to saistītās izmaksas, tai skaitā algas, kancelejas, komunikācijas uzturēšanas izdevumi, darbam nepieciešamo iekārtu un mehānismu nodrošināšana un uzturēšana, iespējamie transporta izdevumi, iegūto datu analizēšana, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar kvalitatīvu uzdevuma izpildi.

Izmaksu un ieguvumu analīze jāveic saskaņā ar šai atbalsta programmai VARAM izstrādāto metodiku.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā no rēķina saņemšanas un abu pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem par veiktajiem darbiem šādā kārtībā:

60% no līgumcenas tiek samaksāts, iesniedzot Pasūtītājam izstrādāto līgumā paredzēto izmaksu un ieguvumu analīzes atskaiti;

40% no līgumcenas tiek samaksāts pēc projekta apstiprināšanas, veicot precizējumus atbilstoši projekta apstiprināšanas nosacījumiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja, T: 64473249/29636642; e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendenta pieredze vismaz viena līdzīga dokumenta izstrādē iepriekšējo 5 gadu laikā, kas aptver vismaz vienu objektu ar nomas tiesību izsolīšanas nosacījumiem

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Prasībām atbilstošas pieredzes apliecinoši dokumenti;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldībā, piedāvājumu iesniedzot elektroniski, nosūtot to uz e-pastu: līdz 2021.gada 5.novembrim plkst. 15:00 ar norādi Tirgus izpēte “Izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošana diviem SAM 5.6.2. projektiem”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

31.12.2021.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa;

Detalizēta informācija par projektu ietvaros plānotajām aktivitātēm