Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.: GSP/2021/TI/9

Nosaukums: Alumīnija pārvietojamās konstrukcijas

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Sporta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Alumīnija pārvietojamās konstrukcijas.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 29.decembrim

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas nepieciešamās izmaksas kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai: konstrukcijas komplekta izmaksas; piegādes izmaksas uz Gulbenes novada Sporta pārvaldi (Skolas iela 12A, Gulbene); personāla apmācība, kā samontēt konstrukciju un kopīgi to samontēt; cenā iekļaut visus nepieciešamos koniskos savienošanas elementus, aksesuārus un darba instrumentus (speciālus vara āmurus) -2gab., u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

6.

Samaksas kārtība

Pēcapmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers, tālr.: 64471296, 28606972, e-pasts:

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

9.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

-Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

-Pretendentam jānodrošina sertificētās personas attiecīgajās jomās.

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

11.

Piedāvājuma iesniegšanas (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā vai uz e-pastu: līdz 2021. gada 24.novembrim, plkst. 15.00 (ieskaitot), ar norādi: “Alumīnija pārvietojamās konstrukcijas”, Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, ID Nr. GSP/2021/TI/10

12.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 (trīsdesmit) dienas

13.

Pretendenta pienākumi un tiesības tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši tirgus izpētes noteikumu prasībām. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanā, atlasē, salīdzināšanā

14.

Pielikumā

1.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa

2.pielikums – Alumīnija konstrukcijas tehniskā specifikācija un prasības