Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/73

Nosaukums: Nojumes piegāde un uzstādīšana Gulbenes skvērā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Nojumes piegāde un uzstādīšana Gulbenes skvērā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

O.Kalpaka iela 49, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Izmaksās jāiekļauj piegāde un uzstādīšana

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte, tālr. 64474918

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

-Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021. gada 6.decembrim (ieskaitot).

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums Finanšu piedāvājuma veidlapa;

2. pielikums Tehniskā specifikācija.