Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/75

Nosaukums: Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde meliorācijas sistēmai ar ūdensnotekām ŪSIK 52863:3 un ŪSIK 52863:2 Tirzas pagastā.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde meliorācijas sistēmai ar ūdensnotekām ŪSIK 52863:3 un ŪSIK 52863:2 Tirzas pagastā.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

14 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

Iepirkuma izpildes vieta

  Gulbenes novads

Tirzas pagasts , ŪSIK 52863:3 un ŪSIK 52863:2

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu un nodošanu pasūtītājam, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Stepa

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

E-pasts:

tel. 64497727

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 27. decembrim plkst.12:00, ar norādi: Tehniskās apsekošanas atzinums ŪSIK 52863:3 un ŪSIK 52863:2.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

3 mēneši no iesniegšanas brīža.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

-Tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju piedāvājuma sagatavošanai;

Pienākumi:

-Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

-Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

1. pielikums – Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma veidlapa