Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2021/TI/77

Nosaukums: projekta “Apskaņošanas tehnikas iegāde Radošos iniciatīvu centram Gulbenē”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Apskaņošanas tehnikas iegāde Radošos iniciatīvu centram Gulbenē

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

4 mēneši (tā kā šobrīd objektā norit būvdarbi, pusēm vienojoties, izpildes termiņš var tikt precizēts)

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene (piegāde tiks precizēta līguma izpildes laikā)

5.

Pieejamais finansējums

4132 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skatīt pielikumu)

Izmaksās jāiekļauj piegāde.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode

Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja

64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

līdz 04.01.2022., nosūtot piedāvājumu uz

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Tehniskā specifikācija.