Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_27.doc

Jautājums

Atbilde

Nolikuma 3.6.punktā ir prasība:

“Katrs pretendenta pakalpojuma sniegšanā nodarbinātais zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas sertificētais speciālists 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbus (ne mazāk kā 5 (piecus) katrā gadā), ko izpildījis kā zemes mērniecības darbu veikšanā licencēta komersanta nodarbinātais, un katrs pretendenta pakalpojuma sniegšanā nodarbinātais zemes ierīcības projektu izstrādes sertificētais speciālists 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbus (ne mazāk kā 5 (piecus) katrā gadā), ko izpildījis kā zemes mērniecības darbu veikšanā licencēta komersanta nodarbinātais. Veiktajiem darbiem jāietver zemes robežu apsekošana un atjaunošana.

Speciālists ar sertifikātu zemes ierīcībā nav tiesīgs veikt ne kadastrālās uzmērīšanas darbus, ne atjaunot robežas kā ir prasīts nolikumā. Lūdzu veikt labojumus.

Izvērtējot iesniegto informāciju, iepirkumu komisija konstatēja, ka iepirkuma nolikuma 3.6.punktā ir pārrakstīšanās kļūda un nolikuma attiecīgais punkts ir precizēts un lasāms šādā redakcijā:

“3.6. Katrs pretendenta pakalpojuma sniegšanā nodarbinātais zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas sertificētais speciālists 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbus (ne mazāk kā 5 (piecus) katrā gadā), ko izpildījis kā zemes mērniecības darbu veikšanā licencēta komersanta nodarbinātais, un katrs pretendenta pakalpojuma sniegšanā nodarbinātais zemes ierīcības projektu izstrādes sertificētais speciālists 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) zemes ierīcības projektu izstrādi (ne mazāk kā 5 (piecus) katrā gadā), ko izpildījis kā zemes mērniecības darbu veikšanā licencēta komersanta nodarbinātais. Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas speciālista veiktajiem darbiem jāietver zemes robežu apsekošana un atjaunošana.”

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/27.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 25.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, ar piedāvāto visu pozīciju vienas vienības kopsummu bez PVN 1375,00 EUR.

Lemums_2017_27.pdf

Ligums_SIA_METRUM.pdf