Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2018. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2018_1

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas numurs GND-2018/1, 2018.gada 19.janvārī ir nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde Stāmerienas tautas namam”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 1750,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi).

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde Kalnienas tautas namam”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 1150,00 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro, 00 centi).

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Malkas piegāde Stāmerienas pagasta pārvaldei”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 5250,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit euro, 00 centi).

4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Malkas piegāde Stāmerienas pilij”, SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Lemums_2018_1.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_1_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_2_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_3_dala.pdf

Ligums_SIA_Silmalas_4_dala.pdf