Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Lauku ceļu un ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/96/ELFLA. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.01.2018. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2017_96

pielikums_1_1_dala_Darbu_apjomi

pielikums_1_2_dala_Darbu_apjomi

pielikums_1_3_dala_Darbu_apjomi

pielikums_1_4_dala_Darbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa

pielikums_3_buvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredze

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_kopsavilkuma_forma

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts

pielikums_9_akts

pielikums_10_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts

Būvprojekts_1./2.daļa

Būvprojekts_3./4.daļa

Jautajums_atbilde_10_01_2018

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Lauku ceļu un ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2017/96/ELFLA, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 6.februārim, plkst. 10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Jautajums_atbilde_18_01_2018.doc

Nolikums_GND_2017_96_GROZITS.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Lauku ceļu un ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/96/ELFLA, 2018.gada 27.februārī ir nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 1.daļā “Ceļa Aizvēji – Zvirgzdiņi pārbūve un Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi ceļa posma pārbūve”, SIA „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 290303,28 EUR;

2. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 2.daļā “Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši ceļa posma pārbūve un Stari – Blektes – Audīle ceļa posma pārbūve”, SIA „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 354359,42 EUR;

3. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 3.daļā “Ceļa Gāršnieki – Aizsili pārbūve un Spalvas – Strautiņi ceļa posma pārbūve”, SIA „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 367401,75 EUR;

4. atzīt par uzvarētāju atklāta konkursa 4.daļā “Vikšņi – Atvases – Voldemāri ceļa pārbūve, Stradu skola – Antani ceļa posma pārbūve un ceļa Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni pārbūve”, SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu bez PVN 412756,69 EUR.

Zinojums_GND_2017_96.pdf